Co można przechowywać w depozycie notarialnym?

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz może przyjąć na przechowanie dokumenty, również w kopertach zamkniętych. Ponadto może on przyjąć w ramach depozytu notarialnego informatyczny nośnik danych, który został zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wgląd do jego treści. Prawo dopuszcza także przechowywanie przez niego papierów wartościowych oraz pieniędzy, co zostało szczegółowo opisane w art. 108. wyżej wymienionej ustawy.

Art. 108. [Depozyt papierów wartościowych oraz pieniędzy]

§ 1. Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Dla udokumentowania tych czynności notariusz prowadzi specjalne konto bankowe.

Podsumowując, zgodnie z prawem w depozycie notarialnym notariusz może przyjąć na przechowanie:

  • dokumenty,
  • informatyczne nośniki danych,
  • papiery wartościowe,
  • pieniądze w walucie polskiej lub obcej.

Czy z przyjęcia depozytu notarialnego spisywany jest protokół?

Warto przy tym podkreślić, że z przyjęcia depozytu notariusz spisuje protokół. Kiedy przyjmujemy w naszej kancelarii notarialnej w Krakowie dokumenty lub informatyczne nośniki danych, spisujemy protokół, w którym uwzględniamy datę przyjęcia. Jednocześnie ustalamy tożsamość naszego klienta oraz osobę, której ma zostać przekazany dany dokument czy nośnik danych.

Również z przyjęcia depozytu w formie papierów wartościowych oraz pieniędzy spisany zostać powinien odpowiedni protokół. W takim dokumencie należy uwzględnić datę przyjęcia, tożsamość osoby składającej depozyt oraz szczegółowe dane osoby mającej go przyjąć – również adres jej zamieszkania.