Czynności notarialne


długopis leżący na kartce papieru

Wszystkie wykonywane przez naszych notariuszy czynności notarialne w Krakowie to działania o charakterze dokumentu urzędowego, realizowane są zgodne z obowiązującym prawem. Klienci najczęściej kierują się do naszej Kancelarii ze sprawami związanymi z własnością nieruchomości, dziedziczeniem, majątkiem rodzinnym lub firmą. Decydując się na powierzenie dokonania danej czynności notarialnej specjalistom z naszej Kancelarii mają Państwo pewność, że dotyczące ich dokumenty zostaną sporządzone w jasny i czytelny sposób. Nigdy nie zapominamy również o właściwym zabezpieczeniu praw oraz interesów zaangażowanych osób, przejrzyście przedstawiając skutki oraz konsekwencje dokonania danej czynności.

 

Zakres czynności notarialnych naszej Kancelarii

Zakres czynności notarialnych regulowany jest przez Ustawę z dnia 14 lutego 1991 roku Dz. U 1991 Nr 22 poz. 91 Prawo o notariacie. Do głównych czynności, dokonywanych przez notariuszy naszej Kancelarii, należą:

  • sporządzanie aktów notarialnych i odpisów,
  • sporządzanie testamentów, umów zbycia i udziału spadku, aktów poświadczenia lub zrzeczenia się dziedziczenia, protokołów przyjęcia lub odrzucenia spadku,
  • sporządzanie protokołów ze zgromadzeń spółek, na których podejmowane są decyzje wywołujące skutki prawne,
  • sporządzanie poświadczeń zgodności ze stanem faktycznym np. własnoręczność podpisu, zgodność kopii dokumentu z oryginałem, pozostawanie danej osoby przy życiu,
  • sporządzanie projekty aktów i oświadczeń,
  • składanie wniosków i dokumentów związanych z wpisem w księdze wieczystej,
  • przyjmowanie na przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych oraz istotnych dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej.