Blog

pieczątka na dokumentach

Czy można unieważnić akt notarialny?

Akt notarialny to dokument mający najwyższą rangę dowodową, który jest sporządzany przez notariusza w obecności stron przystępujących do danej czynności prawnej. Zakłada się, że zawiera on prawdziwe dane, a także staje się ważny z chwilą jego podpisania. Istnieje cały katalog czynności, dla których taka forma będzie niezbędna, by były one ważne np. gdy chodzi o złożenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz przy dysponowaniu prawem do nieruchomości. Warto pamiętać, że także innym czynnościom prawnym z woli stron można nadać postać aktu notarialnego. W Krakowie pomocą przy sporządzaniu dokumentów tego typu służy Kancelaria Notarialna prowadzona przez Bożenę Koćmę oraz Adama Rogalę. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że w niektórych okolicznościach akt notarialny może zostać unieważniony. Przekonajmy się, kiedy wchodzi to w grę.

znak zapytania

Kiedy notariusz może odmówić wykonania czynności notarialnej?

Zgodnie z prawem notariusze mają obowiązek wykonywania czynności notarialnych na rzecz  klientów, jednak nie zawsze mogą one zostać wykonane. Warto zastanowić się, kiedy notariusz może odmówić wykonania czynności notarialnej i jakie są przyczyny takiej odmowy.

podział majątku

Podział majątku przed rozwodem. Dlaczego warto zrobić to u notariusza?

W życiu każdego małżeństwa mogą zdarzyć się sytuacje, w których rozwód staje się koniecznością. W takim przypadku ważne jest, aby uporządkować wspólne sprawy finansowe i podzielić majątek w sposób sprawiedliwy i uczciwy. Coraz więcej osób decyduje się na wizytę u notariusza, aby uregulować kwestie majątkowe przed złożeniem wniosku o rozwód. Dlaczego? Jakie korzyści niesie ze sobą podział majątku przeprowadzony przez notariusza?

pełnomocnictwo

Jak odwołać pełnomocnictwo?

Czasami zdarza się, że nadanie komuś pełnomocnictwa wcale nie jest najlepszym rozwiązaniem. W takiej sytuacji może zajść potrzeba jego odwołania. W tym artykule postaramy się wyjaśnić, jak przebiega proces anulowania pełnomocnictwa i co warto wiedzieć na ten temat.

akt notarialny

Kiedy akt notarialny nabiera mocy prawnej?

Akt notarialny to ważny dokument, który jest sporządzany przez notariusza. Jego celem jest utrwalenie danej sytuacji prawnej, zabezpieczenie interesów stron i potwierdzenie autentyczności zawartych w nim informacji. Istnieje wiele okoliczności, w których konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. Najczęściej są to sytuacje związane z nabywaniem lub sprzedażą nieruchomości, ustanawianiem prawa użytkowania wieczystego, spadkami czy darowiznami. W przypadku wielu czynności prawnych istnieje wymóg sporządzenia aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

podpisywanie dokumentów u notariusza

Jak sporządzić testament u notariusza?

Testament notarialny to jedna z form spisania ostatniej woli osoby, która chce zadecydować, jak po jej śmierci zostaną rozdzielone jej dobra materialne oraz kto będzie sprawować opiekę nad jej dziećmi. W polskim prawie istnieje kilka form sporządzenia testamentu, jednak testament notarialny jest uznawany za najbezpieczniejszą i najtrwalszą metodę rozporządzenia swoim majątkiem. Taki dokument zapewnia pełną zgodność z przepisami oraz minimalizuje ryzyko sporów rodzinnych i sądowych.

akt notarialny

Jak długo notariusz przechowuje akty notarialne?

Zgodnie z polskim prawem notariusz jest zobowiązany do przechowywania akt notarialnych przez okres 10 lat od ich sporządzenia. Alternatywnie, dokumenty te są przechowywane do momentu zaprzestania prowadzenia kancelarii notarialnej przez notariusza. Termin ten jest istotny zarówno dla klientów kancelarii, jak i samego notariusza, który musi mieć na uwadze obowiązkowy czas przechowywania takich dokumentów.

notariusz

Pięć cech dobrego notariusza

Znajomość prawa

Od notariuszy oczekuje się dogłębnego zrozumienia systemu prawnego i dokumentów, które mają uwierzytelnić. Muszą znać przepisy prawa obowiązujące w ich jurysdykcji i umieć je dokładnie interpretować. Notariusze muszą być również świadomi wszelkich zmian w ustawodawstwie, które mogą mieć wpływ na ich pracę.

archiwum dokumentów

Co można przechowywać w depozycie notarialnym?

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz może przyjąć na przechowanie dokumenty, również w kopertach zamkniętych. Ponadto może on przyjąć w ramach depozytu notarialnego informatyczny nośnik danych, który został zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wgląd do jego treści. Prawo dopuszcza także przechowywanie przez niego papierów wartościowych oraz pieniędzy, co zostało szczegółowo opisane w art. 108. wyżej wymienionej ustawy.

pieczęć notarialna na dokumencie

Tajemnica zawodowa w praktyce notarialnej

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (art. 18. § 1.) notariusz jest zobowiązany do tego, by zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których dowiedział się ze względu na realizowane przez siebie czynności notarialne. Oznacza to, że notariusz jest jedną z tych profesji, których dotyczy tajemnica zawodowa. Sprawdź, z czym związana jest taka powinność.