Akty notarialne Kraków


akt notarialny

Do głównych zadań każdego notariusza należy sporządzanie aktów notarialnych, czyli dokumentów urzędowych o mocy prawnej, które są potwierdzeniem dokonania konkretnej czynności prawnej. Powierzając sporządzenie istotnych umów czy poświadczeń naszym specjalistom otrzymują Państwo gwarancję terminowej, skrupulatnej i prawidłowej realizacji zlecenia. Do skorzystania z usług naszej kancelarii zapraszamy wszystkich zainteresowanych sporządzeniem aktu lub odpisu notarialnego w Krakowie.

 

Odpis notarialny

W naszej kancelarii zajmujemy się także sporządzaniem odpisu notarialnego. Dokument ten zawiera dokładną i całą treść oryginalnego aktu, a także wszystkie naniesione na niego poprawki. Odpis notarialny uzyskać mogą osoby zawarte w akcie notarialnym i ich następcy prawni. Sporządza się go wtedy, gdy Klient zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonego prawnie dokumentu w wybranej instytucji, a nie ma możliwości pozostawienia tam oryginału. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy ten sam dokument musi zostać przekazany do różnych urzędów w tym samym czasie. Na życzenie Klientów przygotowujemy odpisy notarialne aktów urodzenia i zgonu, aktów poświadczenia dziedziczenia, świadectw szkolnych, dyplomów oraz różnego rodzaju umów.

 

W jakich sytuacjach sporządzenie aktu notarialnego jest obligatoryjne?

Wielu z naszych Klientów zastanawia się, w jakich sytuacjach sporządzenie aktu notarialnego jest obowiązkowe, a kiedy wystarczy spisać treść danej umowy na papierze i opatrzyć podpisem stron, których umowa dotyczy. Sytuacje, w których akt notarialny decyduje o mocy prawnej umowy, określa przede wszystkim Kodeks cywilny oraz Kodeks spółek handlowych. Oficjalnej formy aktu sporządzonego przez notariusza wymaga zatem:

 • ustanowienie pełnomocnictwa lub zgoda osoby trzeciej na dokonanie czynności prawnej, jeżeli wymagana jest forma aktu notarialnego,
 • umowy związane z użytkowaniem wieczystym, czyli oddanie gruntu, przedłużenie lub przeniesienie użytkowania,
 • umowy związane z przeniesieniem własności nieruchomości, czyli umowy kupna-sprzedaży oraz umowy przedwstępne, darowizny, umowy dożywocia, umowy zawarte w drodze oferty oraz umowy zamiany.
 • umowy spadkowe, dziedziczenia, zbycia spadku czy prawa do lokalu,
 • umowy, zgody, oświadczenia i statuty spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z.o.o,
 • akty założenia uczelni niepublicznej oraz ustanowienia fundacji,
 • umowy ustanawiające odrębną własność lokalu lub regulujące sposób zarządzania wspólną nieruchomością,
 • umowy przenoszące własność gospodarstwa rolnego,
 • oświadczenie dłużnika,
 • umowy majątkowe małżeńskie, czyli tzw. intercyzy.

Warto mieć na uwadze, że sporządzenie wyżej wymienionych umów w firmie innej niż akt notarialny skutkuje ich nieważnością.

W przypadku jakichkolwiek problemów np. z prawem własności nieruchomości, statutem spółki lub podziałem majątku małżeńskiego przy rozwodzie stosowna umowa w formie aktu notarialnego staje się gwarancją potwierdzenia rzetelności prawidłowego przeprowadzenia czynności prawnych.

 

Co zawiera akt notarialny?

Informacje, jakie musi zawierać akt notarialny, szczegółowo reguluje Art. 92 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to:

 • data i miejsce sporządzenia aktu, w razie potrzeby również dokładna godzina podpisania dokumentu,
 • imię i nazwisko notariusza oraz adres siedziby kancelarii, w której sporządzony został dokument,
 • szczegółowe dane osób (fizycznych, prawnych lub innych podmiotów) biorących udział w akcie,
 • oświadczenia stron i stwierdzenia istotnych faktów,
 • podpisy wszystkich osób biorących udział w akcie i osób obecnych.

Akt notarialny dotyczący czynności prawnej powinien zawierać również treści istotne dla charakteru konkretnej umowy np. numer księgi wieczystej, położenie czy wartość nieruchomości będącej przedmiotem kupna-sprzedaży. Każdorazowo akt notarialny, przed podpisaniem, jest odczytywany przez notariusza, który dodatkowo upewnia się czy wszystkie osoby zaangażowane w sprawę rozumieją jego treść, znaczenie oraz akceptują jego warunki.