Jak długo notariusz przechowuje akty notarialne?

Zgodnie z polskim prawem notariusz jest zobowiązany do przechowywania akt notarialnych przez okres 10 lat od ich sporządzenia. Alternatywnie, dokumenty te są przechowywane do momentu zaprzestania prowadzenia kancelarii notarialnej przez notariusza. Termin ten jest istotny zarówno dla klientów kancelarii, jak i samego notariusza, który musi mieć na uwadze obowiązkowy czas przechowywania takich dokumentów.

Przekazanie dokumentów na przechowanie do archiwum

Po upływie 10 lat od sporządzenia aktów notarialnych, np. w Krakowie lub w przypadku zaprzestania prowadzenia kancelarii notariusz ma obowiązek przekazać te dokumenty na przechowanie do właściwego archiwum ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Dzięki temu istnieje możliwość skorzystania z nabytych praw oraz dochodzenia roszczeń związanych z aktem notarialnym także po przekroczeniu tego terminu.

Regulacje Ministerstwa Sprawiedliwości

W celu zagwarantowania odpowiedniego procesu przekazywania na przechowanie dokumentów, o których mowa powyżej, Minister Sprawiedliwości wydał specjalne rozporządzenie określające warunki takiego przekazywania i sposób prowadzenia ksiąg notarialnych. To pozwala na utrzymanie porządku i transparentności w przechowywaniu akt notarialnych.

Obowiązki notariusza w prowadzeniu ksiąg notarialnych

Notariusz, jako osoba sprawująca funkcję publiczną, jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. To oznacza, że musi on uczynić wzmianki o wydaniu wszelkich wypisów, odpisów, wyciągów oraz innych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością. Właściwe prowadzenie ksiąg notarialnych jest kluczowe dla zachowania prawidłowej i przejrzystej dokumentacji czynności notarialnych.

Poufność danych w działalności notarialnej

Istotnym aspektem pracy notariusza jest obowiązek zachowania poufności danych klientów, które są przetwarzane w trakcie wykonywania czynności notarialnych. Notariusz jest zobowiązany do dbania o prywatność swoich klientów i nieujawniania informacji objętych tajemnicą zawodową.