Kto może być zwolniony z opłat notarialnych?

Na opłaty notarialne składa się wiele kosztów. Taksa notarialna to tylko jeden z nich. Nie zawsze jednak wystąpi obowiązek jej uiszczenia. Czy wiesz, kiedy?

Kiedy można uzyskać zwolnienie z opłaty u notariusza?

Opłaty, które należy uiścić u notariusza, mogą być w niektórych przypadkach bardzo wysokie. Nie jest zaś tajemnicą, że nie każdy może pozwolić sobie na taki wydatek. Z drugiej strony skorzystanie z usług rejenta jest niekiedy zupełnie niezbędne. Na szczęście przepisy prawa wskazują rozwiązanie tego rodzaju sytuacji.

Kwestia ta uregulowana jest w art. 6 ustawy Prawo o notariacie. Zgodnie z brzmieniem §1, jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Taką samą możliwość ma osoba prawna, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków.

Jak uzyskać zwolnienie z kosztów notarialnych?

Jak już zostało wspomniane, podstawą uzyskania zwolnienia jest złożenie stosownego wniosku. Pismo powinno być skierowane do sądu rejonowego, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania strony czynności notarialnej. Świadcząc usługi notarialne w Krakowie, zauważamy, że sądy wydają orzeczenia w tego rodzaju sprawach bardzo sprawnie.

Trzeba jednak zaznaczyć, że sąd musi stwierdzić, że potrzeba dokonania czynności notarialnej faktycznie zachodzi. Wówczas ma obowiązek uwzględnienia wniosku. Z tego względu warto dobrze umotywować składane pismo. Następnie wyznaczany jest notariusz, który ma wykonać taką usługę. Wówczas strona jest zwolniona z obowiązku opłacenia wynagrodzenia rejenta, które uiszcza na wniosek prawnika Skarb Państwa.